Missie & Visie

 

1. Onze Missie 

Een beroepsvereniging kan beknopt omschreven worden als een vereniging van personen die tot eenzelfde beroepsgroep horen en gezamenlijk opkomen voor de belangen van hun leden. De Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten (BBM) heeft een drieledige missie, namelijk:

  1. Belangenbehartiging van de Belgische mondhygiënisten            
  2. Bijdragen tot betaalbare, kwaliteitsvolle preventieve mondzorg gebaseerd op evidence based practice
  3. Op maatschappelijk gebied bijdragen aan de algemene gezondheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen binnen de Belgische samenleving

De vereniging is overtuigd van het belang van dit zorgberoep en zal steeds vertrekken vanuit volgende principiële waarden: Professionaliteit, Engagement, Samenwerking & Kwaliteit

2. Visie op de Belgische Mondhygiënist

Werken volgens codes

Alle leden van de Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten (BBM) zullen zich houden aan de deontologische code die door de beroepsvereniging zal uitgewerkt worden in samenwerking met experten ter zake. Als mondhygiënist moet men steeds integer werken en deze gedragsregels respecteren. Mondhygiënisten werken steeds evidence based. Zo volgen mondhygiënisten op regelmatige basis geaccrediteerde navormingen en werken ze volgens de recentste wetenschappelijke best practice. Hierbij is ook de klinische expertise van de mondhygiënist belangrijk en zullen de waarden en noden van de zorgvrager steeds centraal staan.

Alle leden van de vereniging dienen het huishoudelijk reglement te respecteren om hun lidmaatschap te behouden. De wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (BS 14/05/2019), die de kwaliteit en de veiligheid van zorg voor de patiënt helpt te garanderen, dient steeds als achterliggende richtlijn in de codes die mondhygiënisten naleven.

Setting 

De setting waarin de mondhygiënist actief is, kan zeer uiteenlopend zijn. Dit kan in de tandheelkundige praktijk zijn of in samenwerking met specialisten zoals bijvoorbeeld parodontologen, orthodontisten en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen. De mondhygiënist kan ook werkzaam zijn bij bijvoorbeeld het CLB, in asielcentra, in woon-zorg-centra,… indien de randvoorwaarden hiervoor voldaan zijn. Hier kan de mondhygiënist preventieve zorgen verlenen, adviezen geven en het mondzorgbeleid uitwerken en/of integreren.

Samenwerking

De mondhygiënist is één van de vele zorgverleners (medici en paramedici) die de zorgvrager omringt en die vanuit de overtuiging van het belang van interdisciplinariteit in overleg gaat waar gewenst of het noodzakelijk is. Het belang van de zorgvrager wordt daarbij steeds vooropstelt.
Meer specifiek neemt de mondhygiënist een belangrijke rol op zich in het mondzorglandschap voor wat betreft preventie, en zal deze van daaruit steeds nauw samenwerken met andere mondzorgverleners (tandartsen, tandarts-specialisten, …)

Laagdrempelige zorg

Mondhygiënisten streven naar een laagdrempelige preventieve mondzorg die toegankelijk is voor iedereen. De mondhygiënist is een goed opgeleide professional om bijzondere aandacht te verlenen aan doelgroepen zoals ouderen, kinderen, mensen met beperkingen, medisch gecompromitteerde zorgvragers, mensen met een lage SES, mensen met angst,…

Mondhygiënisten kunnen onder andere een preventief mondzorgplan opstellen en een professionele reiniging uitvoeren. Met de taken die de mondhygiënist kan uitvoeren beoogt men de wachttijden voor de zorgvrager te verminderen. Men hoopt dat dit ook de wachttijd voor andere behandelingen, zoals curatieve behandelingen, bij de tandarts of tandartsspecialist ten goede zal komen.

3. Visie op de beroepsvereniging

De Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten (BBM) wil een representatieve vereniging voor de Belgische mondhygiënisten zijn om alle beroepsbelangen te verdedigen.

Samenwerking

BBM hecht veel belang aan samenwerking en overleg met haar leden. Zij kunnen telkens bij de vereniging terecht met vragen, opmerkingen,…

Ook met nationale en internationale verwante professionals en stakeholders wordt er constructief samengewerkt. De doelstellingen van de vereniging worden in samenwerking met andere beroepsverenigingen, (para)medici alsook met verscheidene overheidsinstanties nagestreefd.

Vertegenwoordiging

De vereniging heeft als belangrijk maatschappelijk doel het beroep te vertegenwoordigen in al zijn facetten en aan gezondheidsbevordering, ‘health advocacy’, deel te nemen. Hiermee beoogt de vereniging een groter bewustzijn bij de Belgische bevolking te creëren van het nut van preventieve mondzorg.  

 BBM zal steeds alle belangen voor de mondhygiënisten nastreven en hiervoor ijveren bij verscheidene Belgische bevoegde overheidsinstanties. Zo beoogt men als vereniging de Belgische mondhygiënisten te vertegenwoordigen in adviesorganen van de overheid.

Het is als beroepsvereniging een van de doelstellingen om in onder andere de Paramedische adviesraad, de Tandtechnische raad en in de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen (Dentomut) de belangen voor de Belgische mondhygiënisten te verdedigen.

Ook zal de vereniging zich bij de EDHF en IFDH aansluiten om ook Europees en internationaal de Belgische mondhygiënisten te vertegenwoordigen.

Streven naar professionaliteit en kwaliteit            

Regelmatige navormingen zijn essentieel om kwalitatief werk te blijven leveren. De beroepsvereniging wil de mondhygiënisten hierin ondersteunen door navormingsactiviteiten te organiseren. We zullen ijveren voor een bijscholingsvergoeding wanneer ze aan de voorwaarden voldoen van continue opleiding, peer review en een minimale drempelactiviteit.

Door het gaan uitwerken van een kwaliteitsbeleid voor mondhygiënisten in standaarden, richtlijnen en protocollen kan de kwaliteit gewaarborgd worden.

BBM wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en zal hiervoor een aparte werkgroep oprichten. Nationale en internationale wetenschappelijke publicaties die een link maken met het brede domein van de mondzorg worden aan leden meegedeeld via de nieuwsbrief en/of website.

Engagement

Al het werk dat verricht wordt in naam van de vereniging wordt verwezenlijkt door tal van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Belgische mondhygiënisten. De vereniging is deze personen, waaronder ook leden, zeer dankbaar en zal deze inzet vanuit de vzw ook honoreren zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

4. Strategische doelstellingen

De Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten (BBM) heeft volgende strategische beslissingen genomen om haar doelstellingen te bereiken:

 Op maatschappelijk niveau:

– Bijdragen aan de ontwikkeling van gestructureerde interdisciplinaire zorg binnen de echelonering van de gezondheidszorg

– Profilering van het beroep van mondhygiënist in al zijn facetten

– Publieke bewustzijnsverhoging van de voordelen van preventieve mondzorg

– Direct en indirect bijdragen tot een goede en verantwoorde gezondheidszorg

 Op niveau van haar individuele leden:

– Bevorderen van de wetenschappelijke opleiding en bijscholing van haar leden; bijvoorbeeld door het organiseren van navormingen

– Ondersteunen en verdedigen van de beroepsbelangen van haar leden, zowel op collectief als op individueel vlak

– Toezien op de werkomstandigheden van de Belgische mondhygiënisten

– Ontwikkelen van de deontologische code voor Belgische mondhygiënisten

– Bevorderen van sociaaleconomische belangen

 Op niveau van de vereniging:

– Bevorderen van onderlinge contacten met verwante disciplines, zowel nationaal als internationaal

– Bewaken en bevorderen van kwalitatieve beroepsuitoefening zoals beschreven in het KB van 28/03/2018

– Verdediging van de plaats van de mondhygiënist in het zorg- en welzijnslandschap

– Oprichten van vakgroepen met specifieke opdrachten

– Partnerschappen aangaan met professioneel gerelateerde firma’s

– Contact onderhouden met de opleidingsinstellingen

 

5. Operationele doelstellingen

De strategische doelstellingen van de vereniging worden vertaald via geconcretiseerde operationele doelstellingen. Deze projecten en processen worden opgedeeld volgens korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen.

Kortetermijndoelstellingen

– Opstellen van een huishoudelijk reglement

– Ontwerpen van een gebruiksvriendelijke website waar zowel leden als niet-leden beroeps gerelateerde informatie kunnen vinden

– Uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voor de leden, informatieve folders en promotiematerialen

– Aansluiten bij de EDHF

– Contacten leggen en onderhouden met verscheidene overheidsinstanties, waaronder het RIZIV

– Contacten leggen en onderhouden met alle opleidingsinstellingen, ook in Luik en Brussel waar de eerste mondhygiënisten in 2022 zullen afstuderen

– Adviezen geven over salarissen en overige arbeidsvoorwaarden van mondhygiënisten wegens ontbrekende barema’s

Middellangetermijndoelstellingen

– Organiseren van lezingen, congressen, cursussen,… voor de leden, al dan niet in samenwerking met aanverwante beroepsverenigingen

– Opstellen van de deontologische code voor Belgische mondhygiënisten

– Vertegenwoordiging van de leden bij de contacten met aanverwante beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties,..

– Samenwerken met andere organisaties, zoals beroepsverenigingen, zowel binnen als buiten België met gelijke of aanverwante doelstellingen

– Het oprichten van vakkundige werkgroepen, waaronder ook een wetenschappelijke tak

– Uitgave van een vaktijdschrift voor de mondhygiënist

Langere termijndoelstellingen

– Oprichten van provinciale en/of regionale werkgroepen

– Voorbereiding van de aansluiting van leden uit de opleidingen in Luik en Brussel

– Aansluiting bij de IFDH

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op en wij helpen je graag verder.