BBM heeft een uitgebreide visienota geschreven en uitgestuurd naar verscheidene beleidsmedewerkers. Zo is er vanuit de huidige bezorgheden een korte- en lange termijn visie op het vergoedingsmodel voor de mondhygiënisten voorgesteld.

Bezorgdheden omtrent de afwezigheid van een duidelijk financieel kader voor de mondhygiënist zijn: 

– Zorgvragers betalen zelf het volledige bedrag van verleende zorgen en adviezen door de mondhygiënist.
– Kwetsbare doelgroepen (zoals ouderen, kinderen, personen met een fysieke en/of mentale beperking,.. ) worden onvoldoende (of niet) bereikt.
– Preventieve mondzorg wordt een luxezorg i.p.v. een basiszorg. Curatieve behandelingen zijn goedkoper voor de zorgvrager.
–  Geen zicht op behandelingen die de actieve mondhygiënist op dit moment uitvoert.

– Terughoudendheid van tandartsen en andere instanties voor een samenwerking met een mondhygiënist wegens afwezigheid van een financieel kader.

Als korte termijnvisie stelt BBM voor om per direct toegang te verkrijgen tot de huidige nomenclatuur (onder pseudonummers en onder verantwoordelijkheid en naam van de delegerende tandarts of MKA-chirurg), gedurende maximaal 12 maanden en in het kader van het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018. Idealiter krijgen de mondhygiënisten een eigen RIZIV-nummer.

Als lange termijnvisie stelt BBM dat men als zorgvrager een basisbudget voorhanden heeft voor tegemoetkoming voor mondzorg dat vrij te besteden is naargelang de individuele noden. Zo zouden ook de handelingen van de mondhygiënist in dit basisbudget moeten opgenomen worden, waardoor kwetsbare doelgroepen optimaal worden bereikt.

Lees zeker en vast de uitgebreide visienota eens door! Deze kan je binnenkort terugvinden op je persoonlijke ledenpagina.

 

Lees meer